Pavel Bína är miljöanalytiker vid ArtDatabanken (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet).

Pavel Bína

Han är, bland annat, koordinator för Faunaväkteri, en ideell övervakning av svensk fauna, och har bedrivit flera projekt med fokus på olika arter och organismgrupper, t.ex. marina arter, groddjur, buskmus, igelkott m.fl. Han är intresserad av flera olika aspekter inom medborgarforskning kopplad till naturbevarande och naturvård som rör datakvalité (utveckling av metodik för datainsamling inom miljöövervakning), kvalitétssäkring (validering av data), dataanvändning (hur frivilliga kan bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden), samverkan mellan forskare, myndigheter och allmänhet (med fokus på olika målgrupper) och projektledning (hur koordinerar och bedriver man framgånsrika medborgarforskningsprojekt).

 

KONTAKT:

pavel.bina@slu.se
018-673406