Lotta W Tomasson – kommunikation

By adminprojektmedarbetare

  Lotta W Tomasson är kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet, VA och har varit projektledare för flera av ForskarFredags massexperiment. Hon var med och utvecklade ForskarFredags massexperiment i Sverige efter det första nordiska samarbetet 2009 om Klassrumsmiljön. Hon var projektledare för bland annat Akustikförsöket 2010, Bäst före-försöket 2011 och Höstförsöket 2013. Lotta Tomasson är strategiskt … Read More

Christopher Kullenberg – ansvarig portalutveckling

By adminprojektmedarbetare

  Christopher Kullenberg (fil.dr) är forskare i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. De senaste åren har hans forskning främst fokuserat på medborgarforskning i projektet Taking Science to the Crowd. Hans primära forskningsintresse består av att förstå hur medborgarforskningen växer fram och skapar både nya former för vetenskapligt arbete, samtidigt som det öppnar för nya sätt att … Read More

Keith Larson – ansvarig teknikimplementering

By adminprojektmedarbetare

  Keith Larson (fil.dr) är evolutionär ekolog med närmare 30 års erfarenhet av forskning och fältarbete världen över. Han är projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Umeå universitet, och ansvarar för forskningsinfrastrukturen och undervisningsmiljön vid Abisko naturvetenskapliga station. Här ingår att samordna undervisning och forskning. Han engagerar allmänheten direkt genom olika aktiviteter och … Read More

Stephen Coulson – standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

  Stephen Coulson är systemsanvarig för Artportalen vid ArtDatabanken (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet). Innan dess har Stephen Coulson varit, bland annat, forskare med fokus på ryggradslösa djur (biodiversitet och ekologi) i Arktiska regioner. Stephen Coulsons intresse inom medborgarforskning är att öka antalet deltagare i de medborgarforskningsprojekt som levererar information med hög kvalitet. Målet är att öka … Read More

Jonathan Brier – portalutveckling

By adminprojektmedarbetare

  Jonathan Brier är doktorand vid College of Information Studies vid University of Maryland, USA. Hans handledare är forskarna Brian Butler och Susan Winter. I sin forskning använder Jonathan Brier blandade metoder för att studera utvärdering, utveckling och evolution av cyber-infrastruktur och online-samhällen. För tillfället fokuserar han på utvärdering av hållbarhet hos online-samhällen och cyber-infrastruktur … Read More

Tim Hofmeester – ansvarig standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

Tim Hofmeester är postdoctor vid instutionen för vilt, fisk och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och jobbar med viltkameror i flera projekter. I sin forskning använder Tim många olika verktyg, där det viktigaste är viltkameror. Med hjälp av kamerorna vill han försöka koppla ihop förekomsten av vilda djur med konflikter som till exempel skogsskador, smittspridande … Read More

Niclas Hagen – portalutveckling och etik

By adminprojektmedarbetare

  Niclas Hagen är forskare i vetenskapsteori vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Mellan 2014–2018 har han varit verksam som forskare i projektet Taking science to the crowd: Researchers, programmers and volunteer contributors transforming science online som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Projektet studerar citizen science/medborgarforskning, specifikt hur olika … Read More

Mikaela Asplund – standardisering och datakvalitet

By adminprojektmedarbetare

  Mikaela Asplund (fil.mag. informatik) är verksamhetsutvecklare inom miljöanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). De senaste åren har hon fokuserat på att stödja miljöanalysverksamheter i frågor om data- och metadatahantering inom miljö- och klimatområdet. Tillgängliggörande av välbeskrivna data är en viktig och central aspekt inom verksamhetsområdet. Hon ingår också i SLUs Data Curation Unit som har … Read More

Dick Kasperowski – projektledare och ansvarig etik

By adminprojektmedarbetare

Dick Kasperowski är docent i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Hans forskning utgår från samtida perspektiv inom vetenskaps- och teknikstudier (STS) och inkluderar medborgarforskning (citizen science), forskningspolitik, öppen vetenskap/data och breddat deltagande och samverkan inom natur- och humanvetenskap med aktörer utanför universitet och institutionaliserad forskning. Den analytiska inriktningen i hans forskning fokuserar på hur ny teknik … Read More